Szerzői jogvédelem, adatvédelmi tájékoztató

Szerzői jogvédelem

A Kanári kalandok www.kanarikalandok.hu weboldalának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

A Kanári kalandok, a www.kanarikalandok.hu weboldal bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jogot fenntart.

A Kanári kalandok, a www.kanarikalandok.hu weboldalán megjelent minden szerzői mű (videó, kép-fotó, hang, táblázat, grafika, cikk és szöveges tartalom), illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll. Annak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása, másolása, mások számára hozzáférhetővé tétele kizárólag a Kanári kalandok kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Jelen nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiekben részletezettektől eltérő, azokat sértő eljárás polgárjogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Felelősségvállalás

A Kanári kalandok mindent megtesz azért, hogy ezen internetes weboldalán (www.kanarikalandok.hu) közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek.

Mindezek ellenére, a Kanári kalandok, mint a weblapot üzemeltető kizárólagos jogtulajdonos sem kifejezetten, sem pedig ráutaló módon nem vállal szavatosságot a weboldalon található információkért, valamint fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor változtatásokat, módosításokat és javításokat hajtson végre, továbbá a weboldalt és az azon közölt információkat részben vagy egészben átalakítsa, megszüntesse, vagy új részeket hozzon létre. A Kanári kalandok nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon előforduló bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy esetlegesen felmerülő hiányosságért.

A Kanári kalandok, nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező veszteségekért, kárért, vagy költségekért, amelyek a weboldal(ak) használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből vagy üzemzavarából, illetőleg a fellelhető adatok bárki részéről való illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Adatkezelési tájékoztató:

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Kanári kalandok (cím: Lugar Chira 10. San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, Spain, 35128; cégjegyzékszám: ???; kapcsolattartó személy neve: Kőrösi Balázs; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: info@kanarikalandok.hu, +34 633 35 97 65; a továbbiakban: Kanári kalandok) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Kanári kalandok termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Kanári kalandokkal szerződést kötők.

cookie: A Kanári kalandok a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a kanarikalandok.hu oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

IP cím: Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az Internet Protocol segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt számítógépnek, mobiltelefonnak, tabletnek stb. van IP-címe, ugyan úgy, mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz: egyes gépeknek, eszközöknek több címük is lehet.

4. Az adatkezelés elvei

A Kanári kalandok megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. A Kanári kalandok által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Kanári kalandok a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon:

– név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

– e-mail cím, telefonszám: Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

– érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora; az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. egyedi ajánlatkérés

– megrendelő név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

– utasok név, születési dátum; Az utasok beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

– e-mail cím, telefonszám: Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

– érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora ; Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

A Kanári kalandok az utazót tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a ViaSale Travel törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

6. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Kanári kalandok visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Kanári kalandok köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Kanári kalandok kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

nem terjed ki az anonim adatokra;

nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kanári kalandok a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Kanári kalandok ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

7. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

– e joga nem terjed ki az anonim adatokra;

– a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

– nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

– magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kanári kalandok az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Kanári kalandok az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kanári kalandok azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

8. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Kanári kalandok indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

– a Kanári kalandok kezeli e személyes adatokat, és az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Kanári kalandok a személyes adatokat kezeli.

A Kanári kalandok indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

– a Kanári kalandok kezeli az ügyfél személyes adatait, és az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A Kanári kalandok indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

– az adatkezelés a Kanári kalandok vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Kanári kalandok kezeli a személyes adatait, és

az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Kanári kalandok indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

– az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A Kanári kalandok az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kanári kalandok azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

9. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

– nem terjed ki az anonim adatokra;

– a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

– nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

– magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kanári kalandok korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Kanári kalandok korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Kanári kalandok korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

– az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

– a Kanári kalandoknak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

– az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A Kanári kalandok korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

– az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Kanári kalandok jogos érdekei céljából, és

– az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Kanári kalandok általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Kanári kalandok az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kanári kalandok azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a Kanári kalandok korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

– tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

– az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

– kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A Kanári kalandok nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

10. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

– nem terjed ki az anonim adatokra;

– a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

– nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

– nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

11. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Kanári kalandok az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Tájékoztatáshoz való jog – amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog – egy hónap

Helyesbítéshez való jog – egy hónap

Törléshez való jog – indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog – indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog – egy hónap

Tiltakozáshoz való jog – a tiltakozás kézhezvételekor

12. Panasz benyújtásához való jog ???

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Kanári kalandok azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

13. A jelen tájékoztató módosításai

A Kanári kalandok fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Kanári kalandok adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.